Auteursrecht

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk

Alle gegevens die door Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Links

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.